Adatvédelmi tájékoztató

A MEDICORP HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a tevékenységével összefüggésben, a Társaság szolgáltatására előfizető Kártyatulajdonosokkal szerződést létesít és az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítése (online foglalás, ügyfél-azonosítás, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a Kártyatulajdonosok kapcsolati, személyes és egészségügyi, valamint lakcím adatait kezeli. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat, mely tartalmazza, hogy adatait milyen jogcímen, milyen célból, milyen módon kezeli az Adatkezelő, azokat kihez továbbítja, illetve tájékozódhat arról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben Önt milyen jogok illetik meg, és hogy ezeket hogyan érvényesítheti. Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben bármilyen kérdése van, alábbi elérhetőségeinket szívesen állunk rendelkezésre. 

 

A jelen rövid adatkezelési Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az Érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő. A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek a GDPR-ban rögzített fogalmakkal. 

 

Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Neve: MediCorp Hungary Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 2. 7. emelt 13.

Cégjegyzékszám: 01-10-141172

Adószáma: 26195443-2-43

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonos elérhetőség: +36 70 773 2967

Elektronikus elérhetőség:  info@mymedio.hu 

Adatkezelő képviselője: Gáspár Péter

 

Az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi (a könnyebb átláthatóság kedvéért a legfontosabb adatokat táblázatos formában rögzítettük): 

A Társaság, mint Szolgáltató az általa fejlesztett és üzemeltetett Kedvezménykártya weboldalt és mobil applikációt, valamint online időpont foglalási rendszert, a Kártyatulajdonosok, mint előfizetők részére szolgáltatásként nyújtja. Ennek keretében a Társaság szolgáltatására előfizető Kártyatulajdonosokkal szerződést létesít és az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítése (online foglalás, ügyfél-azonosítás, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a Kártyatulajdonosok kapcsolati, személyes és egészségügyi, valamint lakcím adatait kezeli. 


  • Kedvezménykártya weboldal, mobil applikáció és online foglalás

Az Adatkezelő szolgáltatása az általa fejlesztett Kedvezménykártya weboldal, mobil alkalmazás és online foglalási rendszerének felhasználását jelenti. Az Elfogadóhely weboldalán és mobil applikációjában a felhasználó regisztrál és előfizet a Kedvezménykártya éves használatára és regisztrált Kártyatulajdonossá válik. A Kártyatulajdonos beléphet saját előfizetői fiókjába és kezelheti adatait, valamint használhatja az Elfogadóhely online időpont foglalási rendszerét. Ez utóbbi esetben a foglalási felületen a felhasználói fiókba vagy a mobil applikációba bejelentkezett Kártyatulajdonosoknak a foglalás véglegesítése és az adatmegadás során lehetőségük van a megadott adatokat a felhasználói fiókba menteni és azokat a legközelebbi foglaláskor előre betölteni. 

Adatkezelés leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adatkezelés időtartama

Kedvezménykártya előfizetés 

Vezetéknév

Keresztnév

Email cím

Lakcím

Számlázási cím 

Cégnév

Adószám,

Előfizetési rendszer működtetése

Számla kiállítás

Érintett hozzájárulása, amikor a regisztráció során elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési Tájékoztató a vonatkozó checkboxok kipipálásával. 

GDPR 6. cikk (1) b) pont 

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Adatbázis kezelő, mint adatfeldolgozó

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Online fizetési szolgáltató

Számlázási szolgáltató

Előfizetés érvényessége alatt majd azt követően 1 év (általános elévülési idő)

online időpont foglalás

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

Email cím

Lakcím

Számlázási cím 

Cégnév

Adószám,

TAJ szám

Születési hely

Születési dátum

Anyja neve

Nem

Igazolványszám


Foglalt szolgáltatások részletei

Online időpontfoglalás elősegítése, 

Szolgáltatások fejlesztése 

Érintett hozzájárulása, amikor a foglalási oldalon adatainak megadása után hozzájárul, hogy adatai az ügyfélfiókjába elmentésre kerüljenek. 

GDPR 6. cikk (1) b) pont 

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Adatbázis kezelő, mint adatfeldolgozó

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Bankkártya elfogadó és fizetési szolgáltató

Online időpont foglalási rendszer szolgáltató

Előfizetés érvényessége alatt majd azt követően 1 év (általános elévülési idő)Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz. 

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését. 

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. 

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel. 

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@mymedio.hu e-mail elérhetőségünkre. Adatfeldolgozó

Név

Székhelye

Nyilvántartási szám

Telefonszám

E-mail cím/web

Tárhely Szolgáltató

Cloudflare, Inc.

(Frankfurt tárolási hely)

101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA

 

+1 (650) 319-8930

https://www.cloudflare.com/gdpr/subprocessors/ 

Cookie kezelés, elektronikus levelezés, adattárolás

Google, Inc. (Frankfurt tárolási hely)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  

www.google.com 

Számlázási szolgáltató

Billingo Technologies Zrt. 

1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

01-10-140802

 

hello@billingo.hu 

Online fizetési szolgáltató

OTP Mobil Kft. 

1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

01-09-174466

+36 30 366 6611

ugyfelszolgalat@simple.hu

Online foglalási rendszer szolgáltató

MediCorp Hungary Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7. emelet 713

01-10-141172

 

www.mymedio.hu 

Adatbázis kezelő

Kolt-Systems Kft.

4551 Nyíregyháza, Élet utca 25.

15-09-088039

+36 30 468 9255

info@kvery.io 

Rendszer üzemeltető informatikusok

Az Adatkezelő nagy számú rendszer üzemeltető informatikus adatfeldolgozót foglalkoztat, így az ezen szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók adatait az Adatkezelő – figyelemmel a NAIH/2018/4017/2/V számon közzétett tájékoztatására – nem teszi közzé, mert az olyan nagy terjedelmű információt jelentene, ami rontaná a tájékoztató átláthatóságát, közérthetőségét, világosságát. Az érintett jogosult az ezen adatfeldolgozókra vonatkozó részletes adatokat külön igényelni.